از هلند تا جانشینی احتمالی ساوت گیت

او موهایش را کوتاه کرد تا شبیه یک مرد به نظر برسد و بتواند فوتبال بازی کند در سال هایی که ممنوع بود، او عشق به فوتبال را در بزرگ شدن در هلند جایی که او همه چیز و بیشتر را با آن بردADO den Haag سلام روستاها کمتکرار پیروزی درمسابقات قهرمانی اروپا زنان 2017 با آن در 2022 با او انگلستان و می تواند تبدیل به سرمربی جدید تیم ملی مردان.