جیجی ریوا، بیمار و بستری در بیمارستان: او باید تحت عمل جراحی قرار گیرد

ترس برای جیجی ساحل. فوتبالیست سابق در بیمارستان بستری شد بخش قلب و عروق بیمارستان بروتزو در کالیاری به دنبال بیماری که در چند ساعت گذشته داشت و بستری شدن در بیمارستان را ضروری کرد. رئیس جمهور افتخاری کالیاری، 79 ساله، رعد و برقهمانطور که La Nuova Sardegna می نویسد، باید تحت یک عمل جراحی کوچک قرار گیرد. اخیرا شورای شهرداری پایتخت ساردینیا تصمیم گرفت ورزشگاه جدیدی را که در پایتخت ساخته می شود به نام او نامگذاری کند.