دکتلره از میلان به آتالانتا، رسمی است: فرمول معامله

یک فصل ناامید کننده، اکنون میل به راه اندازی مجدد: چارلز دیکتلر سلام کردن میلان و رسما وارد می شودآتالانتا. در همان زمان، شرکت ها آن را با دو یادداشت در کانال خود مخابره کردند. بازیکنان برگامو پس از فروش دمیرالبنابراین یک ضربه جدید دریافت کنید.