رابیوت، یووه می خواهد او را با تمدید تضمین کند: ورونیک به کونتیناسا

تورین – آنجاآنها مسیحی بودند جیونتولیجان ماننا و ایجنت یکی از مهم ترین بازیکنان تیم یوونتوس. با این حال، جنبه های مشترک بین دیدار مدیر و مدیر ورزشی یوونتوس در میلان در روز پنجشنبه با فالی کم و بیش در اینجا متوقف می شود. رمضانیوکیل فدریکو کلیساو دیروز در Continassa با ورونیک رابیو، که به دنبال منافع پسرش آدرین است. یا بهتر است بگوییم، وجه اشتراک آنها این است که باشگاه یوونتوس مایل به تمدید قرارداد هر دو است و هر دوی آنها چشم انداز را دوست دارند. با این حال، اگر قرار دو روز پیش در Palazzo Parigi با رمضانی یک قرار انتقالی تمام عیار بود که طی آن پایه های مذاکرات گذاشته شد که بدون هرگونه غافلگیری منجر به تجدید کیزا خواهد شد، دیدار دیروز با مادام رابیو یک چت غیررسمی در طی یک بازدید محترمانه بود.