پست پالادینو و گاگلیاردینی مونزا-اینتر: “از اختراع تا جنون”

را مونزا او پس از شکست 5-1 مقابل اینتر برای بازیابی به امتیاز نیاز دارد. در حال حاضر، تیم بریانزا با توجه به جایگاه یازدهم خود در جدول رده بندی و به علاوه هفت در منطقه قرمز، می تواند آرامش خود را حفظ کند. پالادینو اما او نمی خواهد نگهبانش را پایین بیاورد و داخل شود کنفرانس مطبوعاتی او تیم را به سمت بازی حساس خارج از خانه دعوت کرد امپولی. مربی همچنین در دسترس نبودن و شرایط دی گرگوریو و نقش گاگلیاردینی.