اوسیمن، مصدومیت و هیچ چیز خیرونا: هواداران ناپولی در هشدار

در بازی دوستانه مقابل خیرونارا ناپل نمی توان روی آن حساب کرد اوسیمهن. دلیل؟ این در مورد بازار نیست. مهاجم آسیب دیده است جراحت ماهیچه و او حتی برای احتیاط روی نیمکت هم نیست.